jonesiskt

Alla inlägg under juli 2020

Av Henrik - 19 juli 2020 23:39

Dagens post är den tredje jag publicerat på bloggen om pandemin och dess följder. 


Först en disclaimer: Det finns en del som deltar i det offentliga samtalet kring pandemin som inte gillar vad de tycker är en fixering vid dödstal och döda i Covid-19. Jag håller med så långt att det ibland tappas bort att det finns många andra aspekter av pandemin och dess effekter på människorna än antalet smittfall och antalet döda. Men de som dör ÄR en viktig aspekt av pandemin, det får vi aldrig glömma bort. Den som mist livet kan inte få det tillbaka och alla anhöriga och vänner måste leva resten av sina liv utan den avlidne. Det har pratats mycket om skadeverkningar av lockdown och social distansering hos befolkningen. Men även dödsfall har välkända och väl utredda skadeverkningar på de närmast drabbade.


Därför är det viktig information att ha reda på hur många som dör och vilka det är som dör och hur det ser ut på olika platser i världen. Tyvärr finns det stora brister och osäkerheter i de officiella dödstalen, vilket gör det svårt att jämföra mellan olika platser. Den statistik som finns tyder på omfattande underrapportering i ett antal länder. I denna bloggpost försöker jag mig på uppgiften att göra en uppskattning av de verkliga dödstalen i de hårdast drabbade länderna hittills. 


Uppskattningarna är förstås som bäst inte mer än kvalificerade gissningar. De bygger dock på en kombination av data om överdödlighet i ett antal länder, annan officiell statistik och uppgifter av olika slag om brister i rapportering på olika platser. I vissa fall kan endast grova uppskattningar göras. Alla uppskattningar innehåller ett rätt väl tilltaget mått av försiktighet, vilket å andra sidan kan innebära att dödstal i vissa fall kan vara ännu betydligt mycket högre. I de mest osäkra fallen redovisar jag även denna högre siffra.


Aktuell, officiell statistik

 

För att få en referenspunkt, låt oss börja med att titta på hyggligt aktuell (17 juli) officiell statistik över dödstalen i olika länder i Covid-19. Först en lista med de tjugofem (25) värst drabbade länderna, sett till absoluta dödstal (källa: Statista.com)


 

Som synes är USA, Brasilien och Storbrittanien i topp på denna dystra lista. Sverige är trist nog också med på en 18:e plats. Att jämföra absoluta tal är dock som bekant ett delvis tvivelaktigt mått, så låt oss titta på hur det ser ut när vi istället jämför antal döda per miljon invånare:


 

Här blir ordningen en helt annan med Belgien i ledning. Bara Storbrittanien är kvar på tre-i-topp. Sverige är faktiskt fortfarande femte värst drabbade land i världen i den officiella statistiken. 


Men siffrorna stämmer inte i många fall, det vet vi ju redan. Så hur ser min uppskattning, mitt "guesstimate" ut? Innan vi tittar på det behöver vi först titta lite närmare på begreppet överdödlighet, eftersom det varit ett centralt nyckeltal för att få fram uppdkattningar.


Överdödlighet - vad är det?

Begreppet tycks lätt att missförstå. Till och med vår egen statsminister kläckte ju härom veckan ur sig att Sverige nu hade en normal överdödlighet. Egentligen är det ett väldigt enkelt mått:


Överdödlighet = Om faktiskt antal dödsfall på en viss plats under en viss tid minus förväntat antal dödsfall på samma plats under samma tid är större än 0.


För att räkna ut förväntat antal dödsfall tar man t.ex statistik från ett antal tidigare år och räknar ut medelvärdet. Så för platsen X i januari-mars får vi kanske fram att det i genomsnitt brukar dö 300 personer. 


Vi är inte ute efter att mäta de variationer som uppstår till följd av slumpen. Det är ingenting konstigt om det ett enskilt år dör 285 eller 320 personer istället. Överdödlighetsmåttet används när det uppstår någon form av kris som vi tror eller vet också påverkar dödligheten i ett samhälle. Det kan vara en epidemi, en djup, ekonomisk kris eller en naturkatastrof av något slag. I en kris eller katastrof kan det ofta vara svårt att samla in korrekt statistik om dödsfall. I värsta fall måste man kanske ordna snabbegravningar i massgravar, utan att ha tid att dokumentera om den döde verkligen dog i jordbävningen eller av något annat. Då kan vi senare jämföra den officiella dödsorsakstatistiken med hur många fler än normalt som totalt har dött.


Självklart är det här inget exakt mått. Säg att det kommer en epidemi till platsen X under vintermånaderna. Efteråt ser man att totalt 500 personer dog. Att det i genomsnitt brukar dö 300 personer betyder inte att att epidemin står för 200 dödsfall. Det kan vara både fler och färre i praktiken. Så den första uppgiften är att avgöra om det verkligen är fråga om överdödlighet eller bara normal variation.


Låt oss titta på USA (jag använder uppgifter från Financial Times databas) som ett exempel. Databasen innehåller både genomsnittsvärden på veckonivå och uppgifter flera år bakåt i tiden. En normal vecka i USA dör mellan 50 000 och 60 000 människor, lite beroende på årstid. För tidigare år kan man se vad som antagligen är en normal variation på upp till 3 000 - 4 000 fler eller färre döda än genomsnittet en viss vecka.


År 2020 börjar på samma sätt. Små avvikelser på veckonivå, från bara ett par hundra till ett par tusen. Men vecka 13 är det plötsligt 7 500 dödsfall fler än genomsnittet. Veckan därefter 16 500 och ytterligare en vecka senare över 23 000; över 40% högre än det normala. Det är uppenbart att det vi ser är hur pandemin slår till med full kraft i New York och New Jersey. 


Hur mycket av överdödligheten täcker då den officiella statistiken in? Här är en jämförelse för veckorna i början av pandemin:

 


Överdödligheten i USA dessa 6 veckor var alltså drygt 105 000 personer, men antalet registrerade dödsfall i Covid-19 bara runt 74 000. 


Vi vet att läget i framför allt New York var kaotiskt under perioden. Många människor dog i sina hem utan att bli obducerade. Går man några veckor längre fram stämmer uppgifterna betydligt bättre och överdödligheten är t.o.m något lägre än antalet rapporterade dödsfall i Covid-19. Trots svarta rubriker på sistone om hur smittan tagit fart i USA igen så är situationen inte någonstans i närheten av att vara som den var i New York. 


Det finns vad jag vet inte någon formell definition av hur jämförelsetalet, den normala dödligheten, ska räknas fram. Många länder har inte heller en folkbokföring av sån kvalitet att ens den siffran kan uppskattas med rimlig precision. I exempelvis Indien räknar man med att 30% av alla dödsfall inte blir officiellt registrerade. Hur det då blir i en krissituation kan man bara föreställa sig. 


Slutligen har vi också frågan om vad en eventuell överdödlighet beror på och hur väl den speglar det vi vill mäta. Hur många av de döda i en stad utsatt för belägring och anfall av fientliga styrkor dog av direkta krigshandlingar och hur många dog av exempelvis brist på läkemedel och andra sjukvårdsresurser som var en följd av krigssituationen? Även kring pandemin finns såna frågor. Vi kan misstänka att en del av överdödligheten beror på att situationen i sjukvården på de värst drabbade platserna gjort att människor dött av andra sjukdomar som de normalt hade hunnit få behandling för i tid och överlevt. Å andra sidan vet man att annan dödlighet kan gå ner under t.ex en långvarigare epidemi till följd av minskade trafikolyckor och färre våldsbrott. 


Så det är ingen exakt vetenskap. Men uppgifter kan ändå användas för att göra uppskattningar som sannolikt fångar verkligheten bättre än officiell statistik för dödsfall i Covid-19. 


Uppskattning av verkligt antal döda i Covid-19, värst drabbade länder.


Vi börjar med en lista över absoluta dödstal. Allting bygger på beräkningar som redovisas nedan, land för land. Dock har avrundningar gjorts till närmaste 500-tal för att inte ge en falsk bild av exakthet. Siffror med exakta hundratal avser länder där ingen överdödlighet har kunnat konstateras vid analys. Siffror inom parentes anger vad jag tror kan vara ett möjligt dödstal i det övre spannet i de länder där uppskattningar är särskilt svåra att göra.

 

1. USA - 161 000 döda 
2. Brasilien - 97 500 döda (156 000)
3. Indien - 71 000 döda (142 000)
4. Mexiko - 70 000 döda (100 000)
5. Storbritannien - 62 000 döda
6. Italien - 50 000 döda
7. Spanien - 39 000 döda
8. Frankrike - 31 500 döda
9. Peru - 30 500 döda
10. Ryssland - 25 500 döda
11. Ecuador - 19 500 döda
12. Indonesien - 17 000 döda (34 000)
12. Iran - 17 000 döda
14. Pakistan - 16 500 döda (33 000)
15. Kina - 10 000 döda (???)
16. Belgien - 9 795 döda
17. Chile - 9 500 döda
18. Tyskland - 9 075 döda
19. Nederländerna - 9 000 döda
20. Kanada - 8 875 döda
21. Sydafrika - 7 500 döda
22. Turkiet - 7 000 döda
23. Colombia - 6 164 döda
24. Sverige - 5 620 döda

25. Egypten - 4 120 döda

 

En ganska avsevärd skillnad, eller hur? Bara dessa länders dödstal kommer upp i närmare 800 000 (siffror inom parentes oräknade). Bara det är 33% högre än den totala, officiella dödssiffran som nu är uppe runt 600 000. 

 

Men det var ju det här med relativa dödstal också. Hur ser det ut jämfört med den officiella statistiken där? Här blir omkastningarna nästan ännu mer dramatiska (de övre talen redovisas inte här):

 

1. Ecuador - 1142 döda/per miljon invånare
2. Peru - 948
3. Storbritannien - 944
4. Belgien - 866
5. Spanien - 830
6. Italien - 825
7. Sverige - 544
8. Mexiko - 542
9. Chile - 540
10. Nederländerna - 523
11. USA - 491
12. Brasilien - 470
13. Frankrike - 467
14. Irland - 360
15. Kanada - 239

 

Så: Det i den officiella statistiken ganska anonyma Ecuador är alltså i själva verket värst drabbat i världen av Covid-19 om mina uppskattningar stämmer något så när. Sverige sjunker två platser, men lär snart vara omkört av både Mexico och Chile. Både USA och Brasilien är faktiskt inte med bland de tio värsta i denna uppskattning heller, vilket förstås beror på deras stora folkmängd.  Som synes är det också stora hopp i antal. 

 

Vad vi ser är alltså sammanfattningsvis en bild som avviker mycket från den officiella statistiken. Både i absoluta och relativa tal och i hur länder hamnar på de olika listorna. Jag kan inte utesluta att det finns länder med lägre dödstal som egentligen skulle kunna höra hemma på listan om de analyserades närmare, t ex Egypten, Irak och Bangladesh. För att inte tala om ex.vis Nicaragua där socialistregimen verkar ägna sig åt avancerad mörkläggning av vad som verkligen pågår. Men någonstans måste gränsen för ett sånt här arbete dras och i avsaknad av statistik att basera gissningar på så drar jag den här.

 

Så, hur räknade jag då mer i detalj? I nästa avsnitt i denna långa bloggpost kan den intresserade fördjupa sig i det. Länder på listan som inte har någon överdödlighet utöver registrerade dödsfall i Covid-19 redovisas inte. 

 

Land för land

 

Brasilien


De relativt få åtgärder som vidtagits i Brasilien för att förhindra spridningen av SARS-COV-2 har medfört mycket höga infektionstal och de näst högsta officiella dödssiffrorna efter USA. Med tanke på såväl omfattningen av utbrottet som bristerna i vårdsystemet och fattigdomen i landet kan man nog utgå från att det finns en betydande underrapportering. Problemet är att belägga den. Enligt BBC fanns under perioden mars-maj drygt 20% större överdödlighet än den som återfanns i statistiken för döda i Covid-19. Men enligt en forskningsrapport som vägt in en rad faktorer i sin analys så kan det vara så att den officiella dödsstatistiken bara fångat lite drygt hälften av alla verkliga fall. Den siffran stämmer bra med känd underrapportering av dödsfall i landet i influensa och andra infektionssjukdomar när jämförelser görs med faktisk överdödlighet. Enskilda rapporter från sjukhus talar också för att många dödsfall som troligen var Covid-19 registrerats med andra orsaker.


En konservativ uppskattning säger att vi ändå kan anta att det verkliga dödstalet i Brasilien är 25% högre än den registrerade


Chile


Pandemin fick fäste i Chile senare än i många andra länder. Rapporterad dödlighet i landet varierar fram till början av maj mellan 50 under och drygt 200 över genomsnittet per vecka, med ett snitt på +150. Sen sker en väsentlig ökning och fram till månadsskiftet juni/juli rapporteras en överdödlighet på drygt 8 000 under sju veckor, ett snitt på över 1 100 i veckan alltså. Ungefär 5 400 officiella dödsfall i Covid-19 rapporteras under motsvarande tid.


Chile har gjort justering i sin dödsfallsstatistik i form av ett större tillägg av fall vid åtminstone ett tillfälle. Men det finns ändå en oförklarad överdödlighet på 48%. Landet har också en inofficiell statistik som omfattar samtliga dödsattester där Covid-19 nämns, även då ett laboratorietest som bekräftar infektion saknas. Senaste uppgift från 11 juli – drygt 11 200 fall varav 6 800 officiellt bekräftade – stämmer relativt bra med den observerade överdödligheten. För att ta höjd för att det ändå säkert kan finnas fall där dödsorsaken inte var Covid-19 så nöjer vi oss med att på liknande sätt som andra länder med statistiskt bekräftad överdödlighet räkna med 70% av denna.


Chiles dödstal sätts därför till officiellt dödstal gånger 1,34 (48% * 0,7)


Ecuador


Ecuador torde vara det land från vilket officiell dödsfallsstatistik finns där de registrerade dödsfallen i Covid-19 avviker mest från observerad överdödlighet.


Utbrottet i landet startade i slutet av mars i Guayasprovinsen. I början av april var sjukvården där helt överlastad, precis som begravningsbyråerna. Rapporter kom om att döda personer hade lagts ut på gatan. Endast en mindre del av de som dog hade testats och fått Covid-19 som dödsorsak. Både landets president och inrikesministern har senare medgivit att de officiella siffrorna inte stämmer. Totalt för april – juni är överdödligheten över 23 000 personer (före virusutbrottet låg siffrorna per vecka hela tiden nära genomsnittet). Detta att jämföra med officiellt registrerade drygt 4 500 dödsfall p.g.a Covid-19 fram till månadsskiftet juni/juli. På sistone stämmer siffrorna bättre, men de officiella siffrorna täcker ändå bara knappt hälften av observerad överdödlighet.


Vi väljer på grund av den enorma avvikelsen att helt bortse från den officiella dödssiffran i vår uppskattning, utom de cirka 700 dödsfall som hittills registrerats i juli. För tiden dessförinnan använder vi 80/20-regeln och sätter troliga dödsfall orsakade av Covid-19 till 80% av den totala överdödligheten under perioden om 23 400 personer.


Frankrike


Frankrike hade enligt BBC:s analys en överdödlighet under perioden 2 mars – 10 maj som översteg rapporterade dödsfall i Covid-19 med knappt 2 000, eller 7,5% Den siffran är betydligt lägre än de i övrigt hårdast drabbade länderna i Europa, sett till antal döda.


Vi antar att 70% av denna överdödlighet kan hänföras till Covid-19 och beräknar Frankrikes dödstal genom att multiplicera officiellt dödstal med 1,052 (7,5% * 0,7)


Indien


Dödstalen har ökat snabbt i Indien senaste månaden, men vi kan utgå från att de ändå inte på långt när fångar den verkliga sanningen. Indiens dödsfallsregistrering har även i normala fall stora brister. Man räknar med att 30% överhuvudtaget inte förs in i registren. Av de som ändå gör det bedöms bara drygt 20% ha en korrekt dödsorsak. Övriga saknar, eller har en felaktig/otillräckligt utredd orsak angiven. 


Indiens egna siffror över dödsfall i olika infektionssjukdomar anses ännu mer notoriskt opålitliga. Exempelvis registrerades knappt 200 dödsfall i malaria 2017, medan en skattning av ett internationellt institut kom fram till att det kan röra sig om så många som 50 000. Liknande siffror gällde för tyfus och dengufeber. 


Givet ovanstående siffror så utgår vi först från att myndigheterna finns minst 3 gånger så många registrerade dödsfall som inte fått en Covid-19 diagnos fast de borde ha fått det. Vi antar vidare att detta totala antal registrerade dödsfall bara är 70% av den verkliga totalen. För att ändå vara försiktiga tar vi i listan bara upp hälften av den framräknade summan i listan, men sätter totalsumman som ett tänkbart, övre värde.


Indonesien


Det folkrika Indonesiens statistik är av allt att döma i princip helt otillförlitlig och långt, långt under verkligt antal. Den allmänna testningen är bristfällig. Laboratorietestning av döda som haft misstänkta symptom sker bara i begränsad omfattning. Vissa regioner rapporterar inte ens in ordentligt till den centrala statistiken, det gäller t.ex West Java - den folkrikaste provinsen med nästan 50 miljoner invånare - som skall vara hårt drabbad men hittills bara redovisat drygt 3 000 smittade och 110 dödsfall. Trots att smittan nu rapporteras finnas i alla provinser kommer det bara till ungefär 1 500 nya fall om dagen. Inte ens 5% av siffran i Indien, trots att testningen även där har stora brister.


Den enda sifferuppgift av något värde som finns visar att i huvudstaden Jakarta under vårmånaderna så var överdödligheten 8 gånger högre än rapporterat antal dödsfall. De flesta karantänsåtgärder har upphört sen slutet av maj. En frivillig databas rapporterade redan i början av maj vid utbrottets början att de hade 3 gånger så många dödsfall som redovisades i den officiella statistiken. 


Även en mycket försiktig uppskattning ger enligt min samlade bedömning av uppgifterna ovan att den officiella siffran bör minst femdubblas. Den verkliga siffran kan säkert vara tio gånger högre eller mer.


Iran


Iran hade tillsammans med Sydkorea det tidigaste större utbrottet av Covid-19 utanför Kina, det startade redan i februari. Det förekom då uppgifter från olika källor om både underrapportering och åtminstone inledningsvis ren mörkläggning från myndigheterna. Även vissa regimtrogna personer gick ut officiellt och sa att angivna uppgifter om smittade och döda var för låga. I början var också testningen mycket begränsad som i så många andra länder. Eftersom Iran är en hård diktaturstat är det mycket svårt att verifiera vad som är sant och inte. Men när landet släppte sin egen statistik över dödsfall första kvartalet 2020 så noterades en markant överdödlighet i fyra provinser på mellan 20 och 50%. Särskilt en av dem – Qom – associerades med det första utbrottet. Överdödligheten var totalt 3,5 gånger så stor som antalet officiella dödsfall i Covid-19; över 5 000 personer.


Tack vare karantänåtgärder fick Iran ner smittspridningen efter det första utbrottet, men under sommaren har det flammat upp igen. Landet har hittills i juli rapporterat mellan 150 och drygt 200 dödsfall per dag. Det saknas uppgifter om hur trovärdiga dessa är.


Det är svårt att bedöma uppgifterna för Iran. Att första utbrottets omfattning underrapporterats verkar sannolikt. Däremot saknas tydlig indikation på att samma sak gäller för det andra som nu skördat fler liv officiellt än den första vågen. Vi antar därför bara att 70% av oförklarad dödlighet i första kvartalet kan läggas till det officiella dödstalet, väl medvetna att ett land som Iran kan ha allt intresse att av propagandaskäl inte redovisa verkliga smitt- och dödstal.


Italien


I norra Italien rådde under pandemins början vad som beskrevs som närmast ett krigstillstånd. Mängder av människor dog hemma och på vårdhem utan att registreras i den officiella statistiken. Under de två första månaderna dog var överdödligheten 61% högre än de registrerade dödsfallen p.g.a Covid-19. De två värsta veckorna var dödligheten i landet mer än 10 000 personer högre än normalt (>80%). Ungefär 80% av de som officiellt avlidit till följd av viruset i landet dog under den perioden. Senare statistik är inte tillgänglig, så det går inte att säga om rapporteringen blivit bättre, men det kanske ändå kan antas. Italien är nu nere på mycket låga dödstal sett till landets storlek och hur hårt drabbat det var innan.


Vi antar att av observerad överdödlighet utöver officiella dödsfall i Covid-19 så är 70% direkt orsakade av viruset. Officiellt dödstal multipliceras därför med 1,42 (0,6 * 0,7)


Kina


Det har förekommit en rad uppgifter både från och utanför Kina om mörkläggning från myndigheterna i olika skeden av pandemin. Att verifiera dem är dock inte lätt. Hur många som verkligen dött i Wuhan eller på andra platser i landet förblir en öppen fråga. Den uppjustering av dödssiffran från Wuhan som skedde i april är kanske bara en skenmanöver. Kina är en paranoid kommunistdiktatur med ett stort intresse att spela ner omfattningen av utbrottet för att inte ytterligare försämra det dåliga läge man hamnat i internationellt som källa till hela pandemin.


En rapport från ett universitet i USA som använt olika datakällor och underrättelseuppgifter menar att den verkliga dödssiffran en vecka in i februari var åtminstone runt 7 000 personer. Den officiella statistiken säger 545. Man har bl.a tittat på omfattningen av kremeringar i staden. Rapporten kom fram till att den verkliga dödssiffran bara i Wuhan kan vara upp till 10 gånger högre än vad som officiellt medgivits. Det verkar nu också tämligen säkert att SARS-COV-2 började spridas åtminstone två månader innan vad som officiellt har sagts från kinesiskt håll.


Tyvärr går det i avsaknad av officiell statistik och medgivanden från kinesiska myndigheter inte att göra några rimliga gissningar om den verkliga dödssiffran. Som en markering dubblar vi landets egna uppgifter, men det är förmodligen bara en bit på vägen till sanningen.


Mexiko


Som framgår av uppgifter i föregående avsnitt är landet ett av de hårdast drabbade nu både i absoluta dödstal och i ökningstakt. Ofta rapporteras fler än 1 000 dödsfall dagligen. Dessvärre ser det ut som att de verkliga sifforna är ännu mycket värre. Testningnivån är trots de höga redovisade talen låg, bevisat bl.a av att nästan 2/3 av de som testas får ett positivt provsvar för viruset. Endast laboratoriebekräftade fall räknas in i officiell dödsstatistik och sjukvården inte minst i huvudstaden har varit mycket hårt ansträngd. Flera studier och rapporter pekar mot att det verkliga dödstalet kan vara 3 gånger högre än det som redovisas. Från Mexico city rapporteras mer än 27 000 dödsfall totalt från slutet av mars till slutet av maj. Normalt antal döda under perioden borde vara cirka 10 000, men bara drygt 4 000 dödsfall i Covid-19 finns registrerade. Det "fattas" alltså 13 000 oförklarade dödsfall. I början av juli hade gapet ökat till över 16 000. Överdödligheten i staden har varit uppe i 220%, men är nu "bara" ungefär lika stor som den normala, d.v.s ändå en fördubbling av total dödlighet. 

Mexico är ett land med många fattiga och samtidigt ett av de länder i världen som har de högsta talen vad gäller övervikt, högt blodtryck och diabetes typ 2, alla riskfaktorer för en fatal utgång av virusinfektion.


Det verkar rimligt att anta att Mexico kan ha närmare dubbelt så många dödsoffer för pandemin som rapporterat, kanske upp till tre gånger så många.


Nederländerna


Landet hade en tuff situation i början av pandemin i Europa och var vid sidan av Italien, Spanien och Frankrike det hårdast drabbade tillsammans med Belgien. Det och ett mer konservativt vis att räkna dödsfall än grannlandet gör att statistiken visar en procentuellt sett ganska stor oförklarad överdödlighet i mars-maj. Den är 64% större än vad som officiellt redovisats som dödsfall i Covid-19. Innan pandemin slog till låg siffrorna en bit under normal dödlighet.


Vi antar att åtminstone 70% av den oförklarade överdödligheten kan hänföras till Covid-19 och multiplicerar därför det officiella dödstalet med 1,45 (1+(0,64*0,7)


Pakistan


Indiens grannland i norr har även enligt officiella medgivanden problem med sin statistik. I juni uttalade sig ordföranden i en kommission för frågor om vetenskap och teknik som är direkt underställd landets premiärminister. Med hänvisning till både brister i testning av smittade och registrering av andra dödsfall än de som dör av direkt andningssvikt (respiratory failure) uppskattade han verkligt dödstal till mellan två och tre gånger det rapporterade. Vissa uppskattningar av antalet smittade i olika provinser säger att det verkliga antalet är upp till 10-20 gånger det registrerade. Ändå har Pakistan internationellt sett låga dödstal i procent av smittade. Rädsla, diverse konspirationsteorier och oro för att man inte ska kunna begrava anhöriga som traditionen bjuder antas också bidra till att många avstår testning både av levande och döda. Det finns också ett starkt socialt stigma kring hela sjukdomen.


Det verkar rimligt att anta att myndigheternas egna uppgifter i det övre spannet (dvs 3xofficellt dödstal) bör ses som ett golv för minsta, sannolika antal. En övre gräns är enormt svår att uppskatta, kanske minst det dubbla? 


Peru


Sett till antal döda per miljon invånare är Peru lika hårt drabbat av pandemin som Brasilien. Men det är ändå bara halva sanningen. För trots att landet vidtog relativt hårda åtgärder redan i mars har man en överdödlighet som ligger 87% över det normala. Och är tre gånger så hög under april-juni som de officiellt rapporterade dödsfallen. Fattigdom och svårigheter att nå ut med hjälp nämns som orsaker. Mycket av maten köps på marknader och eftersom många peruaner saknar kylskåp och frys måste de handla ofta. När regeringen begränsade öppettiderna p.g.a pandemin blev resultatet att trängseln ökade. På en del marknader har 50-80% av de som säljer testat positivt för viruset. Många tvingas också åka till sina arbeten med överfull lokaltrafik och trångboddheten är stor.


Det framgår av statistiken att underrapporteringen av dödsfall inte verkar minska nämnvärt. Även i början av juli var det inte ens hälften av överdödligheten som registrerats som dödsfall i Covid-19. Vi antar därför att 70% av den oförklarade överdödligheten kan hänföras till Covid-19. (officiellt dödstal + (2*officiellt dödstal*0,7))


Ryssland


De ryska siffrorna har varit föremål för misstänksamhet redan från början, då många ansett dem för låga. Man har visserligen haft en omfattande testning av smittade, men snäva kriterier för att registrera dödsfall med virusinfektionen som dödsorsak. Dödstalen i procent av registrerade infektioner har varit anmärkningsvärt låga. Dödsstatistik för maj månad i landets två största städer S:t Peterburg och Moskva visade dubbelt så hög total överdödlighet som registrerade dödsfall i Covid-19.


Förra veckan justerade ryska myndigheter enligt en artikel den officiella dödsstatistiken fram till och med maj, vilket innebar nästan en tredubbling till cirka 15 000. WHO:s redovisning har däremot inte uppdaterats med det än och det framgår inte heller att den löpande redovisning fram till dags datum har justerats med hänsyn till det nya sättet att räkna.


Utifrån dessa uppgifter antar vi att det faktiska dödstalet i Ryssland är 15 000 + officiellt dödstal hittills för juni-juli (ca 7 000) multiplicerat med 1,5. Verkligt tal kan vara ännu högre.


Spanien


Enligt BBC:s uppgifter hade Spanien från mars fram till mitten av maj en överdödlighet som var 54% högre än den redovisade dödssiffran för Covid-19. Situationen är nu sannolikt under bättre kontroll vad gäller redovisningen, men utbrottet har också minskat i omfattning och inte så många nya dödsfall har tillkommit under juni-juli (Jag bortser här från rapporterade problem med Spaniens nya sätt att redovisa som fått mycket kritik då landet de flesta dagar inte rapporterar något alls).


På liknande sätt som för Italien och Nederländerna antar vi att 70% av oförklarad överdödlighet beror på Covid-19 och multiplicerar därför den officiella dödssiffran med 1,378 (0,54*0,7)


Storbritannien


Storbritannien har haft en hel del problem med sin officiella statistik, som från början endast inkluderade dödsfall på sjukhus. Vid flera tillfällen har större justeringar gjorts uppåt av siffrorna. Det verkar också råda oklarhet om vilken den officiella siffran ska vara. BBC sa 51 000 i mitten av juni när WHO bara redovisade drygt 40 000. Vid samma tidpunkt var överdödligheten räknat från slutet av mars då dödstalen på allvar började öka totalt 65 000. Det ger ungefär samma oförklarade överdödlighet som Spanien.


Vi räknar på samma sätt som för Spanien och Italien och lägger till 70% av oförklarad överdödlighet som beroende på Covid-19 (officiell dödssiffra * 1,378)


Sydafrika


Enligt officiell statistik det värst drabbade landet i Afrika sett till absolut antal. Man började med en hård lockdown under våren och höll därför nere spridningen av viruset. Under den tiden sjönk också dödligheten totalt.


När landet nu öppnat upp har smittspridningen tagit fart och från mitten av juni noteras en överdödlighet i dödsfall av naturliga orsaker enligt redovisad statistik t.o.m månadsskiftet. Överdödligheten ligger på cirka 6 500 personer, medan Sydafrika redovisade 2 800 dödsfall i Covid-19 under samma period.


Vi antar att det speglar en överdödlighet på minst det dubbla mot redovisade siffor och att 70% av den beror på dödsfall i Covid-19. Officiellt dödstal multipliceras därför med 1,7


Turkiet


Även i Turkiet har anklagelser om underrapportering av verkligt antal dödsfall förekommit under pandemin. Att myndigheterna kan ha skäl att göra det, kan man nog lugnt utgå från. Både internationella bedömare och intern opposition har kommit med argument. Bland annat finns det en oförklarad dödlighet i Istanbul under mars-april som är 33% högre än det som förklaras av officiella dödsfall i Covid-19. Bristfällig testning särskilt i pandemins början och misstänkt lågt antal dödsfall i relation till registrerade smittfall är andra argument. Vissa påståenden Turkiet gjort kring hur dödsfall har redovisats har också kunnat vederläggas vid stickprovskontroller. Turkiet har dessutom hittills vägrat att offentliggöra statistik nedbruten på enskilda städer och dag-för-dag.


Underlag för att uppskatta verkligt antal döda i Turkiet är bristfälligt. Den auktoritära regimen och oklarheterna kring redovisning av dödstalen gör att det inte känns orimligt att utgå från den överdödlighet som konstaterats i Istanbul under våren och multiplicera det officiella dödstalet totalt med den.


USA


Pandemin slog till med full kraft mot framför allt staterna New York och New Jersey under våren. Situationen var kaotisk med överbelastad sjukvård och överfulla begravningsbyråer. Det stod tidigt klart att många dödsfall av viruset aldrig blev registrerade och det syns också när man studerar statistiken. En rapport byggd på officiella register kommer fram till en överdödlighet under mars-maj 2020 på drygt 122 000 personer i hela landet. Officiell dödssiffra i Covid-19 under perioden är drygt 95 000 personer. Överdödligheten var därmed 28% högre.


Utvecklingen i USA har skiftat sen dess. Situationen i de stater på östkusten som drabbades i början är nu relativt under kontroll. Flera andra stater, inte minst de folkrika Kalifornien, Texas och Florida har däremot stora mängder smittade efter att ha öppnat upp sina samhällen och tagit bort merparten av restriktionerna i slutet av maj. Många vårdas på sjukhus och dödsoffren ökar, men läget är trots allt inte på långt när så kaotiskt som det var i New York i april och per capita har staterna fortfarande färre inlagda i intensivvård än Stockholm hade på höjden av utbrottet här. Den nyaste statistik som finns att tillgå tyder också på att gapet mellan rapporterad, total överdödlighet och registrerade dödsfall i Covid-19 har sjunkit betydligt.


Beräknad dödssiffra i USA sätts för perioden fram till och med maj till officiell dödssiffra + 70% av ytterligare observerad dödlighet. Från och med det datumet antas p.g.a bättre överensstämmelse i statistiken att verkligt antal döda p.g.a Covid-19 är 10% högre än rapporterat.


KÄLLOR:


https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports


https://www.bbc.com/news/world-53073046 (artikel om överdödlighet i ett antal länder)


https://github.com/Financial-Times/corona (databas med uppgifter om överdödlighet – nedladdningsbar csv-fil)


https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/bekraftade-fall-i-sverige/


https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_Indonesia (och liknande artiklar för ett antal andra länder)


https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.08.20093617v1.full.pdf (Brasilien)


https://www.news-medical.net/news/20200608/Cremation-numbers-reveal-possible-suppression-of-true-COVID-19-data-in-China.aspx


https://www.bloombergquint.com/coronavirus-outbreak/covid-19-deaths-in-india-how-india-could-fill-in-the-blanks-on-excess-mortality


https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/14/covid-19-volunteers-urge-govt-to-release-data-as-suspected-virus-deaths-exceed-3000.html


https://www.bbc.com/news/world-latin-america-53150808 (artikel om Peru)


https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/mexico-city-coronavirus-excess-death-toll/2020/07/02/2baaab3e-bbbb-11ea-80b9-40ece9a701dc_story.html


https://www.ft.com/content/5746d3c0-ea4c-4552-b465-ea0c491079b2


https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/covid-19-deaths-patients-grossly-under-reported-pakistan


https://www.hindustantimes.com/world-news/pakistan-understating-covid-19-infections-and-deaths-says-report/story-BlI3WwMk93FRhXXQpVg97O.html


https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-10/russia-more-than-triples-covid-19-death-toll-in-revised-data


https://www.samrc.ac.za/reports/report-weekly-deaths-south-africa?bc=254


https://medium.com/@kavehmadani/in-search-of-the-murder-making-sense-of-irans-reported-deaths-4279d2b03175


https://bianet.org/english/health/224140-does-turkey-underreport-coronavirus-deaths-here-is-what-we-know (Turkiet)


https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2767980 (USA)

 

Presentation


En lätt medelålders mans funderingar om Livet, universum och allting

Fråga mig

3 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2020 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se